Jesteś tutaj: Strona główna > Kontakt > Zgłoś swój projekt

Zgłoś swój projekt

Opis firmy *
Branża
Kwota zapotrzebowania na kapitał *
Cel pozyskania kapitału
Imię i Nazwisko *
Email *
Telefon
Aby potwierdzić odpowiedz:
Ile jest 5 razy 2 ?
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Skyline Insolvency Solutions z siedzibą w Warszawie
2. każdy z Administratorów powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@skylinesolutions.com.pl,
3. niezależnie od powyższego, kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa,
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia kontaktu z Administratorem, w związku z przesłaną przez Panią/Pana wiadomością mailową, dane osobowe będą przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO tj. wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty wspierające nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności firmy świadczące usługi informatyczne, spółki z grupy PMR, współpracownicy i pracownicy Administratora.
6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do kontaktu w związku z przesłaną wiadomością mailową, a następnie przechowywane (jako zarchiwizowane) przez okres 2 lat w celu zachowania zasady rozliczalności, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody,
7. w przypadku gdyby w toku prowadzonej korespondencji mailowej Administrator zawarł z Panią/Panem odrębną umowę w wykonaniu której byłyby przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana dane osobowe, Administrator poinformuje Panią/Pana o zmianie celu i okresu przetwarzania danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
1. dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii,
2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
3. usunięcia danych (jeżeli według Pani/Pana brak jest podstaw do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan żądać ich usunięcia),
4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych (może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie lub nie chce Pani/Pan, abyśmy je usunęli, bo są Pani/Panu niezbędne do dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wzniesionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: sprzeciw „marketingowy”(ma Pani/Pan prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, o ile wskazano taki cel przetwarzania danych, jeżeli skorzysta Pani/Pan z takiego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu, o ile cel ten jest realizowany) oraz sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację (ma Pani/Pan praw sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinna Pani/Pan wskazać nam szczególną sytuacje, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem, w takiej sytuacji przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, chyba że wykażemy że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub, że Panią/Pana dane są nam niezbędne do dochodzenia lub obrony roszczeń),
6. przenoszenia danych (ma Pani/Pan prawo otrzymywać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Pani/Pana dotyczące, które zostały nam dostarczone na podstawie Pani/Pana zgody lub na podstawie zawartej umowy, może Pani/Pan zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi,
7. wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli Pani/Pan uważa, iż przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego),
8. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w każdej chwili może Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzane są na podstawie Pani/Pana zgody, cofnięcie zgody nie będzie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, której dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem).

W celu wykonania swoich praw żądanie należy skierować bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych Administratora.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową kontaktu, w tym udzielenia odpowiedzi na złożone zapytania.

Dane osobowe będą przetwarzane w systemach informatycznych, jednak Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Panią/Pana.


* pola wymagane